ارزیابی سئو

ارزیابی سئو (انگلیسی: SEO Audit) به معنی بررسی کسب و کار برای تعیین وضعیت آن از منظر سئو است.