مطالعه موردی

مطالعه موردی (انگلیسی: Case Study) بررسی پروژه‌های انجام شده است که به منظور آشنایی با عواقب مثبت و منفی تصمیم‌ها و آموزش انجام می‌شود.