مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه

consulting

مشاوره و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های وب

شرکت رستا در کنار اجرای پروژه‌های متعدد تحت وب، اهتمام بسیاری در امر مشاوره و تدوین چارچوبی برای نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و طرح‌های موجود بر بستر داشته است. تجربه‌ی ما در امر اجرا و نیز مشاوره به مشتریان به شما کمک می‌کند تا از در انتها از دریافت خدمت مورد نظر خود مطمئن باشید. همچنین در فرآیند تحویل خدمت یا محصول مورد نظر، مجری شما از اهداف و محدوده‌ی تعیین شده در پروژه تخطی نکند.

خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری شامل موارد زیر می‌شوند:

•      تهیه و تدوین سند درخواست اجرای پروژه متناسب با نیاز سازمان
•     تهیه و تدوین راهکار جامع فناوری اطلاعات برای سازمان
•     مشاوره انتخاب پیمانکار مناسب با توجه به نیاز سازمان
•     تعیین زمان، هزینه و سطح کیفیت ایده‌آل برای سازمان
•     نظارت بر اجرای پروژه برای پیش‌گیری از خزش محدوده
•     دریافت و تایید پروژه مطابق با اهداف از پیش تعیین‌شده
•     تهیه لیست و گزارش اشکالات و نواقص پروژه